Tenderi

Stolarija


Nabavka i ugradnja fasadne stolarije - bravarije na stambeno-poslovnom objektu Sarajevo Tower u Sarajevu

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
Isporuka, transport, montaža opreme i materijala te izvođenje radova na izradi mašinskih instalacija na objektu Sarajevo Tower u ulici Kolodvorska u Sarajevu.

A) PVC STOLARIJA:

- Nabavka materijala, izrada i ugradnja PVC fasadne stolarije karakteristika:
1. Tip-proizvođač profila: SALAMANDER, VEKA, ili slično;
2. Klasa profila A sa debljinom stijenke 2,8 do 3,0 mm, ojačan čeličnim pocinčanim profilom debljine 1,5 do 2,0 mm, zavisno od vrste pozicija;
3. OKOV G-U - ili slično kvalitetne klase iste ili veće;
4. Pozicije ostakljene troslojnim paketom stakla koeficijenta prolaza toplote Ug=0,6W/m2. 

B) AL BRAVARIJA:

- Nabavka materijala, izrada i ugradnja aluminijske bravarije sa karakteristikama:
1. AL profil sa termoprekidom iz Sistema FT65 proizvođača FEAL i iz Sistema MILL 45 FEAL.
2. Ostakljenje pozicija sa IZO staklom u paketu sa lamistalom.
Radovi se izvode u skladu sa Glavnim projektom i izvedbenim projektom objekta, te u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, važećim standardima i normativima za izvođenje ove vrste radova na objektima.
II 2. Opis

II 2.1. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o izradi i ugradnji fasadne stolarije - bravarije na stambeno-poslovnom objektu "Sarajevo Tower".

II 2.2. Opis predmeta ugovora
Ponuđači koji su zainteresirani za prijavu na ovaj tender, predmjer radova na izradi i ugradnji fasadne stolarije - bravarije sa jediničnim mjerama, mogu preuzeti na adresi: Fra Anđela Zvizdovića 1, B 18, Sarajevo Centar, uz najavu kod Predstavnika naručioca Sedina Halilagića, d.i.g. na telefon: +387 (0) 33 295 977.

II 2.3. Mjesto izvršenja usluge

Sarajevo, Kolodvorska

II 2.4. Trajanje ugovora
12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ponuđači uz ponudu dostavljaju obrazac Izjave/pisma namjere kojim se obavezuju da će u slučaju da zaključe ugovor o izvođenju radova sa naručiocem, dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla izdatu od strane banke prihvatljivu za Naručioca na rok minimalno 12 mjeseci, a nakon predviđenog završetka ugovora dostaviti garanciju za garantni period. Garancija za dobro izvršenje posla mora biti minimalno u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti radova, a garanciju za garantni period minimalno u iznosu od 10% od vrijednosti izvedenih radova., a u slučaju uplate avansa bankovnu garanciju u vrijednosti uplaćenog avansa.

III 2. Sposobnost za obavljanje profesinalne djelatnosti
Ponuđač treba da ima minimalno 10 godina iskustva u registriranoj djelatnosti koja je predmet tendera sa odgovarajućom kadrovskom strukturom zaposlenih. Ponuđač je obavezan dostaviti:
- Uvjerenje/obavještenje o klasifikaciji registrirane djelatnosti;
- Specifikacija zaposlenih ovjerena od nadležnog organa;
- Evidencija stalnih sredstava i opreme potrebne za izvođenje radova iz tendera.

Ukoliko ponuđač planira izvoditi radove u kooperaciji i/ili konzorciju sa drugim pravnim licima dužan je priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se traži kao i za ponuđača.
Ponuđač prihvata uvjete ovog tendera da zbog obimnosti radova i ugovorenog roka Naručilac ima pravo ugovoriti radove sa više firmi istovremeno koje ispunjavaju uslove tendera.

III 3. Ograničenja za učešće
Ponude se neće razmatrati ukoliko ponuđač ne dostavi dokaze da nije:

a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman s povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
c) osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;
d) proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bos i i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

III 5. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ponuđač treba da dostavi:
a) referent lista, dokaz o najznačajnijim radovima iz oblasti izvođenja radova i nabavke materijala koja su predmet tendera;
b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registriran;
c) izjavu o ukupnom prometu ponuđača u segmentu poslovanja koji je predmet tendera, za periodne duži od pet posljednjih finansijskih godina za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od pet godina;
d) bilans uspjeha za period ne duži od pet posljednjih finansijskih godina za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, akoje ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od pet godina.

III 6. Tehnička i profesionalna sposobnost
Ponuđač mora da bude tehnički i profesionalno osposobljen za izvođenje radova mašinskih instalacija objekata visokogradnje po važećim zakonskim aktima i propisanim uvjetima za registriranu djelatnost.

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka:
Otvoreni postupak

IV 2. Uslovi preuzimanja/dostave ponude

IV 2.1. Rok za prijem ponuda
Datum: 09.11.2018.

IV 2.2. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 12.11.2018.
Adresa i mjesto:Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

"SMART INVEST" DOO Sarajevo zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, zadržava pravo da poništi cijeli postupak u bilo kojoj fazi, te zadržava pravo da ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Za sve dodatne informacije omogućen je kontakt: Predstavnik naručioca Sedin Halilagić d.i.g. na telefon: +387 (0) 33 295 977

Sarajevo, 18.10.2018. godine

Direktor
Elvedin Mahmutović